Privacy

Privacy

Privacy

1. Algemeen
Wanneer u contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons. Deze geeft u vaak zelf door, zodat wij een prangende vraag kunnen beantwoorden of wij u op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van u verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten u heeft. Kortom; hoe gaan we om met uw persoonsgegevens en privacy?
Schlepers & Potyk respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die we anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering
gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Schlepers & Potyk verwerkt.

2. Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat u het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals uw naam, woon- en e-mailadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij u horen, zoals uw IP-adres. Wanneer u een formulier invult op de website of zelfs wanneer u alleen onze website bezoekt, geeft u ons de beschikking over uw persoonsgegevens.
3. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Schlepers & Potyk verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Schlepers & Potyk bij voorkeur een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens
achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Schlepers & Potyk.

4. Doel verwerking persoonsgegevens
Schlepers & Potyk verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna genoemde doeleinden:
– Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
– Innen van declaraties
– Advisering
– Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
– Marketing en communicatie activiteiten
– Werving en selectie (sollicitatie)

5. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
– Naam, adres en woonplaats
– Geboortedatum, burgerlijke staat en gezinssituatie
– Burgerservicenummer, inkomensgegevens
Voornoemde gegevens verwerkt Schlepers & Potyk, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
6. Grondslag verwerking persoonsgegevens
Schlepers & Potyk verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– Wettelijke verplichting
– Uitvoering van een overeenkomst
– Verkregen toestemming van betrokkene(n)
– Gerechtvaardigd belang
Schlepers & Potyk vraagt bovenstaande persoonsgegevens bij voorkeur tijdens de eerste bespreking met betrokkene na het intakegesprek bij het aanvaarden van de opdracht.

7. Delen van persoonsgegevens met derden
Schlepers & Potyk deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Schlepers & Potyk, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke)procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan Schlepers & Potyk persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Schlepers & Potyk uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde
partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Schlepers & Potyk ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

8. Beveiliging persoonsgegevens
Schlepers & Potyk hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Schlepers & Potyk gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Schlepers & Potyk in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

9. Bewaartermijn persoonsgegevens
Schlepers & Potyk bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

10. Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waarbij Schlepers & Potyk aan uw
verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld kunt u richten aan:

Schlepers & Potyk Advocatuur en Fiscaliteit
Ossebroeken 11h
9411 VR BEILEN
Tel: 0593-534500
Email: schlepersenpotyk@spfiscaal.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoons- gegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Schlepers & Potyk neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
11. Gebruik social media
Op de website van Schlepers & Potyk zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Schlepers & Potyk houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

12. Statistieken en cookies
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/ telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

13. Aanpassing privacy statement
Schlepers & Potyk heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder
gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen
van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor
gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

14. Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mw. E. Hijma te bereiken:
maandag, dinsdagochtend en vrijdag (0593-534500)
Dit privacy statement is op 1 oktober 2019 vastgesteld.