Vaknieuws

Geschreven op
7 augustus 2017


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Toekomstvoorzieningen

Fiscus mag bij emigratie conserverende aanslag opleggen op deel lijfrenteaanspraak

De stamrechtvrijstelling in de loonbelasting is per 1 januari 2014 komen te vervallen. Toch zijn er nog zaken die spelen met betrekking tot de stamrecht-B.V.’s. Dat komt doordat de Belastingdienst een conserverende aanlag oplegt als een belastingplichtige naar het buitenland emigreert terwijl hij aanspraken op lijfrente-uitkeringen of pensioen heeft opgebouwd. Onlangs kreeg de Hoge Raad de prejudiciële vraag voorgelegd of zulke conserverende aanslagen in strijd zijn met de goede verdragstrouw. De Hoge Raad is tot het volgende oordeel gekomen. Voor zover premies lijfrenten zijn betaald en afgetrokken in de periode van 1 januari 1992 tot 1 januari 2001 of in de periode na 15 juli 2009, mag de fiscus een conserverende aanslag opleggen. In dat geval is namelijk sprake van het terugnemen van een voorwaardelijke aftrek. De Hoge Raad redeneert op een vergelijkbare wijze als het gaat om de conserverende aanslag over opgebouwde pensioenaanspraken bij emigratie. Voor zover negatieve uitgaven bij emigratie voorwaardelijk onbelast gebleven aanspraken betreffen, mag de Belastingdienst daarover een conserverende aanslag opleggen. Aan de voorwaarden voor de vrijstelling wordt immers niet meer voldaan. Voor zover het gaat om aanspraken en bijdragen die tot en met 15 juli 2009 onbelast zijn gebleven, staat de goede verdragstrouw heffing over dit deel van de pensioenaanspraak in de weg. Hebt u emigratieplannen en wilt u weten of u een conserverende aanslag kunt verwachten, neem dan contact met ons op.

Handreiking elders verzekerd pensioen einde PEB

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft zijn Handreiking Fiscale behandeling elders verzekerd pensioen vernieuwd. In deze handreiking gaat het CAP in op de vraag hoe de in eigen beheer verzekerde aanspraken zijn vast te stellen en hoe na afloop van de coulancetermijn men kan omgaan met het elders verzekerde deel van het pensioen. De handreiking beschrijft situaties waarin het in eigen beheer verzekerde pensioen gehandhaafd wordt en het elders verzekerde pensioen niet binnen de coulancetermijn naar eigen beheer is overgedragen. Het CAP maakt een onderscheid tussen een dekkingspolis, een bepaald elders verzekerd pensioen en een onbepaald elders verzekerd pensioen. Gezien de verschillen in fiscale behandeling van deze drie vormen zal men eerst moeten nagaan om wat voor een polis het gaat, om vervolgens de relevante paragraaf van de handreiking te raadplegen.