Vaknieuws

Geschreven op
15 oktober 2019


Deel dit artikel

Facebook

Twitter

LinkedIn

Familievermogensrecht

Nieuwe rekenmethode belastingrente bij afwijkende aangiftetermijn erfbelasting

De Belastingdienst brengt nu geen belastingrente in rekening als u voor de eerste dag van de negende maand na een overlijden een aangifte erfbelasting indient of een verzoek om een voorlopige aanslag doet. Daarbij geldt als aanvullende voorwaarde dat de inspecteur de aanslag overeenkomstig uw aangifte of verzoek oplegt. In de Overige fiscale maatregelen 2020 is een voorstel te vinden om deze regeling ook toe te passen in situaties waarin de aangiftetermijn niet begint op de dag van het overlijden. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als vanwege een zwangerschap onzekerheid bestaat over de persoon van de erfgenaam. De aangifte of het verzoek om een voorlopige aanslag moet u dan hebben ingediend binnen de aangiftetermijn die in de betreffende situatie geldt.

Let op!

Als u de aangifte niet tijdig hebt ingediend, zal de Belastingdienst op basis van de nieuwe regeling pas belastingrente berekenen vanaf het moment waarop de voor die situatie geldende aangiftetermijn is overschreden.

Modernisering van verdeling van pensioenen voor scheidende partners

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Rechtsbescherming hebben een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De voorgestelde wet beoogt de verdeling van pensioenen bij scheidingen te moderniseren. Als de voorgestelde wet in werking treedt, krijgen beide ex-partners een zelfstandig recht op een deel van het pensioen dat ze tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Dit geeft ex-partners meer inzicht in wat hun financiële situatie zal zijn na pensionering. Ex-partners zullen bovendien niet langer afhankelijk van elkaars pensioendatum zijn. Het overlijden van een van beide ex-partners zal evenmin invloed meer hebben op de pensioenuitkering van de ander.

Tip!

Ex-partners zullen ook kunnen aangeven dat zij het pensioen niet willen verdelen of dat zij andere afspraken maken over de verdeling. De 50/50-verdeling van het pensioen staat los van de hoogte van beide pensioenen. Het betreft dus geen verdeling van de meestverdienende partner naar de minstverdienende partner.